Napíšte nám
Tipy a myšlienky z praxe

Meníme firmám prítomnosť na lepšiu budúcnosť. Už 19 rokov.

Change Management – riadenie zmien

Zistiť viac

Ing. Ján Cisárik – špecialista na zmeny, systémové riadenie zmien

Je absolventom VŠE so zameraním a špecializáciou na optimalizáciu organizačných štruktúr. Celý profesný  život pôsobil pre veľké korporácie, 4x bol generálnym riaditeľom, a 5 rokov pôsobil ako regionálny riaditeľ pre časť Východnej Európy v Nemecku.

Viac ako 15 rokov sa venuje zmenám, bol pri projektoch slovenských i zahraničných firiem, malých i najväčších firiem. Využíva nielen svoje praktické riadiace skúsenosti, ale aj najprepracovanejšiu metodológiu riadenia zmien.

Projekty boli venované start-upom, firmám v raste, zabehnutým firmám, expandujúcim firmám, ale i firmám v problémoch. Každá firma má svoje vlastné problémy, a preto je to vždy  „oblek šitý na mieru“.

Externe pôsobil aj na STU, kde vyučoval manažérsku prognostiku. V TV TA3 s ním bol urobený seriál 5 dielov na tému riadenia zmien, vždy z iného pohľadu.

O nás

Spoločnosť Stepfor a.s. vznikla v roku 2005 so zámerom hlboko a úzko sa špecializovať na riadenie zmien – Change Management. Zakladateľom a špecialistom na zmeny je Ing. Ján Cisárik. Nielen jeho odborné vzdelanie, ale hlavne skúsenosti z riaditeľskej praxe v medzinárodných firmách v kombinácii s prepracovanou metodológiou riadenia zmien a jeho zanietením, boli predpokladom pre fokus na tento optimalizačný nástroj riadenia firiem.

Za 19 rokov praxe riadenia zmien prešiel množstvom rôznych projektov, či už veľkých, menších, zahraničných, ale aj domácich firiem, vrátane i neziskovej organizácie. Práve i tieto praktické skúsenosti z každej realizovanej zákazky dopĺňajú i tak bohaté portfólio praktických vedomostí . Práve používanie príkladov z reálneho života (anonymne), sú pre klientov vysoko obohacujúce a lepšie sa celá problematika fixuje do praxe. Poznanie riaditeľského života z vlastnej praxe v korporátoch je aj veľmi dôležitým predpokladom chápania pozície a očakávaní riaditeľa – klienta.

Silnou stránkou a súčasne zámerom je našich klientov naučiť ako riadiť zmeny, aby ich v budúcnosti mohli riadiť samy. Čas, peniaze a kapacita je pre klienta dôležitá, preto eliminujeme v našej práci zbytočností a balast.

Mnohé vplyvy, ktoré zasahujú do reálneho sveta firiem výrazne modifikujú pohľad na riadenie zmien. Z optimalizačného nástroja sa riadenie zmien postupne mení na vednú disciplínu a tým reflektuje na prichádzajúcu krízu, ako aj na megatrendy svetového vývoja. Najnovšie poznatky vnášame do praxe, a systémovým klientom ich priebežne dopľňame .

Dôležitými sú pre nás referencie a vysvedčenie našej práce, ktoré si necháme vystaviť po ukončení zákazky. Je to nielen spätná väzba na našu prácu, ale aj pohľad pre iných potencionálnych klientov.

Zmena – zistiť viac…

Zmena

Existuje mnoho rôznych teoretických definícií, prístupov a autorov. Tieto sa vyvíjali v rôznych etapách s rôznymi odlišnosťami viac ako 80 rokov.

Základnou myšlienkou zmeny je prepojenie organizačných aspektov a prístupu zamestnancov k dosiahnutiu optimálnych výsledkov firmy. Kombináciou nástrojov, vedomostí a praktických skúseností z viacerých disciplín sa dosahuje eliminácia negatívnych externých a interných vplyvov pôsobiacich na organizáciu pri plnení stanovených cieľov, dosahovaní výsledkov, istoty a stability firmy. Zmyslom zmeny je zabezpečiť plynulý a efektívny chod organizácie s rýchlymi reakciami na podnety a odstrániť, resp. minimalizovať všetky rušivé prvky. Riadenie zmien sa tak stáva kľúčovým zdrojom konkurenčnej výhody.

Pre praktickú a vykonateľnú realizáciu zmien je však potrebná správna systémová metodológia a hlavne reálne skúsenosti z vrcholového riadenia.

Reálna zmena potrebuje konkrétne riešenia, ktoré budú:

 • realistické

 • vykonateľné

 • budú konkrétnym prínosom – merateľné

Pre firmy

Zmyslom výsledku musí byť prínos, ktorý firmu posúva vpred, a je merateľný. Ideálne je robiť zmeny, ak firma funguje dobre, ale jej praktické využitie je i pri záchrane firmy. Typickým je:

 • zvyšovanie zisku

 • znižovanie nákladov

 • zakladanie nových pobočiek, expanzia (geografická diverzifikácia)

 • zavádzanie nových produktov (produktová diverzifikácia)

 • fúzia firiem (vertikálne, ale aj horizontálne spájanie)

 • zavádzanie nových systémov, a pod.

Pre neziskové organizácie

Zmyslom je poskytnúť službu občanovi, organizáciam, v kvalite, čase – bez zbytočných prieťahov. Kladie sa dôraz na funkčnosť organizácie.

Ako uskutočniť zmeny – zistiť viac…

Ako uskutočniť zmeny?

Nestrácajte čas rôznymi teoretickými školeniami, ani čítaním múdrych kníh, určite sú poučné a poskytnú veľa užitočných informácií, ale riadenie firiem je o praktických veciach. Zmena vo firme je o reálnych konkrétnych krokoch a to ešte v súvislostiach. Nepokúšajte sa zmeny robiť samy zvnútra – až 70 % zmien na tom skrachuje. Je pritom otázne či vôbec možno hovoriť o zmenách v zmysle metodológie, alebo to nazvať len úpravou ? Pokus – omyl môže byť problematický, s opačným výsledkom ako očakávate. Môžete viac stratiť, ako získať. Ak následne vniknete do problematiky riadenia zmien, pochopíte rozsah a dôležitosť jednotlivých krokov.

Náš prístup – Celý proces je rýchly, nestráca sa čas zbytočnosťami, ktoré by klienta oberali o čas a peniaze, a zadúšali ho stostranovými elaborátmi. Je prehľadný, ľahko uchopiteľný a hlavne pochopiteľný. Uvedenie do praxe je veľmi rýchle. Tým, že je oslobodený od rôznych teórií a plný príkladov (anonymných) z reálnej firemnej praxe, je aj pre zamestnancov akceptovateľný a motivačný.

Uvádzame zjednodušený pohľad na jednotlivé kroky:

Uvedenie najvyššieho manažmentu firmy do problematiky riadenia zmien tak, aby všetci rovnako chápali celú štruktúru a systém riadenia zmien

Zadefinovanie oblastí, ktoré si zasluhujú pozornosť pre realizáciu zmien, aby všetky časti boli v súlade a súzvuku pre optimálny chod firmy

Zadefinovanie konkrétnych opatrení v jednotlivých oblastiach s komplementárnymi metodologickými opatreniami, aby jednotlivé opatrenia boli reálne uskutočniteľné, a to s minimalizáciou rôznych problémov – ktoré môžu nastať

Implementácia vychádzajúca z bodu a podľa metodológie bodu

Je vhodné, ak sa celý proces uskutoční konzistentne, pod dohľadom. Je na zvážení každého klienta, ktoré kroky si už urobí sám, minimálne krok je však nevyhnutný, bez kroku nie je možné správne definovať konkrétne smerovanie zmien, pri kroku treba venovať pozornosť viacerým nástrahám, aby neprišlo k zlyhaniu niektorých opatrení.

Čo je potrebné? – zistiť viac

Čo je potrebné?

Treba si uvedomiť že realizácia zmien je dosť komplexný systém, ktorý má svoje atribúty, postupnosti krokov, vlastnú terminológiu, štruktúru. Hoci to znie komplikovane, po zvládnutí problematiky sa už žiadny náš klient nevrátil do „starých koľají“. Táto metodológia však vyžaduje kombináciu s konkrétnymi riešeniami z praxe, pretože žiadne teórie a poučky nie sú systémové v reálnych situáciach a s nimi v konkrétnych interakciách. Pre úspešnú realizáciu zmien je potrebné:

Vnútorné reálne presvedčenie zodpovedných(majiteľov, riaditeľov) o tom, že chcem, aby zmena reálne prebehla a firma bola lepšia, výkonnejšia, rástla, rozvíjala sa. Otvorenosť pred zamestnancami a ich reálne zapojenie k spolupráci je dôležité

Externý nezávislý človek, ktorý nie je nikým ovplyvnený, má reálne skúsenosti z riadenia firiem, a pozná kvalitnú metodológiu s overiteľnými referenciami

Prístup, založený na odovzdaní know how klientovi, aby firma v nastúpenom trende sama pokračovala, pretože zmena je nikdy nekončiaci proces

Vzájomná súčinnosť počas celého procesu zmeny, až do následnej samostatnosti klienta

Vytrvanie v procese zmeny, neprerušenie – „lebo ja to už viem a to stačí “

Dôležitá je komunikácia medzi vedením a externým nezávislým človekom, všetky postupne idúce kroky sú odkonzultované predom a vzájomne odsúhlasené. Počas celého procesu je pozornosť venovaná chápaniu jednotlivých etáp, aby sa stali prirodzenou súčasťou v budúcnosti, keď bude firma už samostatne vykonávať zmeny.

Signály k zmene – zistiť viac

Signály k zmene

Pre niektorých je slovo zmena veľmi ťažko uchopiteľné, a často si nevedia predstaviť čo si majú pod tým predstaviť. Uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov, keď je zmena v organizácii viac ako namieste a netreba zbytočne čakať, kým prídu ďalšie komplementárne problémy.

Interné vplyvy:

 • Ľavá ruka vo firme nevie čo robí pravá ruka, niekedy robia obaja to isté

 • Všetko strašne dlho trvá, mnohokrát sa musí problém eskalovať

 • Dlhé, neefektívne porady s obrovským množstvom neproduktívnych úloh

 • Zopár ťahúňov vo firme, viacerí sa vezú a vykazujú činnosť

 • Nejasné, alebo chýbajúce procesy, chýbajúce smernice

 • Vysoká fluktuácia, nízka lojalita, politikárčenie

 • Slabé ekonomické výsledky, stúpajúce náklady

 • Slabý predaj, neefektívna práca obchodníkov

 • Časté reklamácie, vysoká nepodarkovosť

 • Vysoká preťaženosť zamestnancov – práce po víkendoch a večeroch

 • Zlá firemná kultúra, dusivá atmosféra vo firme

 • Chýbajúce delegovanie, nedôvera, zlá organizačná štruktúra

 • Neplnenie úloh, cieľov, výnimky skoro na všetko

 • Zlá logistika smerom dovnútra, ale aj pri expedícii

 • a iné…

Zobraziť referencie

Externé vplyvy:

 • Silnejúci vplyv konkurencie, jej vyšší podiel na trhu

 • Slabnúci záujem zákazníkov o produkty a služby

 • Nespokojnosť klientov s kvalitou, prístupom, servisom

 • Nové technológie, ktoré Vám limitujú predaj

 • Silnejúci tlak headhunterov na „ukradnutie“ zamestnancov

 • a iné

Ak ste spoznali niektoré z vyššie uvedených príznakov a vyskytujú sa vo Vašej firme, je namieste sa s tým zaoberať. Samy sa nevyriešia – inak by už boli vyriešené, a väčšinou sa situácia len zhoršuje, prípadne zostane rovnaká. To má za následok rôzne úsporné opatrenia, a to väčšinou až vtedy, keď už je zle, namiesto reálneho riešenia problémov. Stáť namieste, keď konkurencia rastie, nemôže dobre dopadnúť.

Referencie

Change Management je špecifická oblasť poskytovania služieb, kde klienti otvorene rozprávajú o svojich problémoch so záujmom nájsť riešenie. Preto si ceníme písomné referencie, ktoré nám klienti poskytnú, a v ktorých vyjadrujú svoje stanovisko k zmenám v ich organizáciach. Niektoré referencie sme obdržali až s odstupom času, až keď bola reálne preukázaná účinnosť zmien, o to viac sú pre nás zadosťučinením z vykonanej práce. Z niektorých referencií vyberáme nasledujúce citácie výrokov majiteľov, členov predstavenstiev a generálnych riaditeľov firiem, pre ktoré sme pracovali:

 • Môžeme potvrdiť, že táto spolupráca mala pre našu spoločnosť zásadný pozitívny význam, hlavne v rozšírení obzoru a zmene myslenia v rámci pohľadu na obchodnú činnosť. Objavili sme množstvo nedostatkov, ktoré sa snažíme na základe konzultácií a návrhov postupne eliminovať.
Konateľ, Vývojová, projekčná, dodávateľská firma
 • Výsledkom bola správa, ktorá po rôznych konkrétnych krokoch zhodnotila a navrhla konkrétne postupy na dosiahnutie definovaných cieľov. Následne sme sa detailne zaoberali navrhnutými opatreniami, implementovali sme ich do reálneho firemného života a do dnešného dňa využívame pre neustále zlepšovanie chodu firmy. Výsledok tejto činnosti považujeme za dôležitý prínos pre našu spoločnosť, a to najmä s odstupom času (2 roky), kedy je možné lepšie posúdiť konkrétny pozitívny výsledok. Preto poskytujeme túto referenciu ako odporúčanie pre ďalších potenciálnych klientov spoločnosti Stepfor a.s.
Konateľ, IT integrátor
 • Hlavným cieľom školenia bolo vysvetliť jeho účastníkom podstatu Change managementu a možnosti aplikácie vo firemnom prostredí banky. Lektor – pán Cisárik má drive, jeho prejav je živý a pútavý, počas celého priebehu školenia. V súhrne oceňujeme dynamiku a odbornosť školiteľa v danej problematike. Zvlášť cenná je u neho už spomínaná schopnosť ilustrovať výklad praktickými príkladmi z praxe, najmä o tom, ako Change management fungoval v iných spoločnostiach. Vďaka školeniu pána Cisárika sme pochopili jasnú ideu, že nie je cieľom čiastkovo hasiť problémy – k veci sa treba postaviť systematicky, aby bol problém vyriešený raz a navždy. Školenie nám pomohlo identifikovať, v ktorých oblastiach by sa banka mohla prostredníctvom Change Managementu zlepšiť, ako predmetné zmeny realizovať a ako ich komunikovať naprieč firmou.
Generálny riaditeľ, predseda predstavenstva, banka
 • Vzdelávanie z celkového hľadiska hodnotíme ako pozitívny prínos pre našu spoločnosť. Ukázalo sa, aké rozdielne boli videnia v smerovaní spoločnosti z pohľadu členov vedenia a ako spoločne, hlavne zlepšením komunikácie medzi sebou je možné dosiahnuť vytýčený cieľ ako tím. Pre mladý manažment našej spoločnosti bol veľký prínos lektor – Ing. Cisárik, pretože nešlo len o prístup založený na metodológii, ale taktiež na riaditeľských praktických skúsenostiach z dlhoročnej riadiacej praxe v medzinárodných firmách, ako zo skúsenosti u iných klientov. Každopádne, získané vedomosti a skúsenosti ako aj niektoré nové prvky systémového riadenia zmien sa chystáme aplikovať v našej spoločnosti.
Konateľ, zahraničná obchodná spoločnosť
 • Počas viac ako 15 mesačnej spolupráce sme aktívne spolupracovali jednak na majiteľskej úrovni, ako i na úrovni manažmentu, ale aj zamestnancov. Forma sa rôznila v závislosti od dynamiky a aj okamžitých potrieb a nezriedka sa spolupracovalo i s jednotlivými zamestnancami. Odkryli sa rezervy, našli sa námety na zlepšenie, vytvoril sa objektívnejší pohľad i na jednotlivcov a odstraňovali sa nedostatky, ktoré následne pomáhali zrýchliť fungovanie firmy. V súčasnosti spolupracujeme na dolaďovaní už zabehnutej firmy, ktorá stále rastie, ale má už vytvorenú opornú chrbticu. Spoluprácu hodnotíme pozitívne, nakoľko počas tohto obdobia došlo k zosystematizovaniu a k zefektívneniu fungovania spoločnosti, ako aj samotné zvýšenie produktivity práce.
Konateľ, Technologická, výrobná spoločnosť
 • Obsahovo bolo vzdelávanie zamerané na hľadanie a vyhodnocovanie rizík a hľadanie možností zmien smerujúcich k optimalizácii riadenia firmy a jej obchodných činností. Analýzu hodnotíme ako prospešnú, priniesla nám nové pohľady na existujúce aj skryté problémy a pomohlo nám to v jednoznačnom pomenovaní a prioritizácii oblastí, kde sa snažíme zavádzať efektívnejšie metódy riadenia a komunikácie. Prístup pána Cisárika hodnotíme ako inovatívny a profesionálny, výsledky boli vypracované rýchlo a kvalitne.
Konateľ, softvérová spoločnosť
 • Školenie malo veľmi široký záber, komplexné riešenia pre akékoľvek zmeny k lepšiemu. Školenie nám určite prinieslo niekoľko oblastí zlepšenia, ktoré sme si spoločne zmapovali, zaznamenali a zároveň nastavili priority. Pozitívne hodnotíme veľmi komunikatívnu a dynamickú atmosféru celého priebehu. V mene celého tímu manažmentu našej spoločnosti ďakujeme školiteľovi Stepfor a.s. Ing. Ján Cisárik.
Konateľ, zahraničná výrobná spoločnosť
 • Po celodennom jednodňovom školení sme absolvovali poldňové sedenia s manažérmi pre jednotlivé oddelenia. Všetci účastníci zhodnotili toto školenie veľmi pozitívne. Bolo to interaktívne sedenie, kde sa zapájali všetci účastníci z čoho na záver vzišiel priestor na zlepšenie. Pán Cisárik svojimi skúsenosťami, otázkami a pozitívnym a profesionálnym prístupom priviedol náš tím k uvedomeniu si nedostatkov a vecí, čo by sme mohli robiť v našej spoločnosti efektívnejšie.
Konateľ, strojárska obchodná a servisná spoločnosť
 • Prednáška komplexným spôsobom hovorila o profesionálnom riadení a stavbe spoločnosti ako podnikateľského subjektu. Dáva návod ako krok za krokom vytvoriť a riadiť vysoko profesionálny organizmus podnikateľského subjektu. Môže byť prínosom pre vedúcich pracovníkov jestvujúcich úspešných, ale aj menej úspešných podnikov. Pre mňa je však veľkým prínosom komplexnosť problematiky a tiež vedomosť, že viem, kde sa obrátiť, ak by som narazil na problém.
Konateľ, stavebná spoločnosť
 • Školiteľ ovládal preberanú problematiku na úrovni, podával ju zrozumiteľným a pútavým spôsobom a vedel kvalifikovane zodpovedať na otázky orientované na praktické využitie poznatkov. Do tréningových aktivít zapájal všetkých zúčastnených. Samotní účastníci hodnotili vzdelávanie veľmi pozitívne a okrem nadobudnutia nových vedomostí tiež pomohli aj k lepšiemu vzájomnému spoznaniu sa zúčastnených po osobnostnej stránke. Na záver si dovoľujem odporúčať služby spoločnosti Stepfor a.s. všetkým, ktorí majú záujem o technicky, a organizačne vysoko profesionálne zvládnuté manažérske vzdelávanie.
Konateľ, finančná spoločnosť
 • Analýza našej firmy uskutočnená spoločnosťou Stepfor a.s. bola pre nás veľkým prínosom. Podarilo sa nám pomenovať mnohé veci, ktoré sme iba tušili, ale pre nedostatok času zanedbávali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Konateľ, developerská spoločnosť
 • Týmto dokumentom sa chceme poďakovať Vám (Ing. Cisárik) a firme Stepfor a.s.  za vynikajúcu spoluprácu. V ťažkej hospodárskej situácii ste stáli  pri nás ako angažovaný a loajálny poradca.V tomto Change Management projekte  išlo predovšetkým o Business Prozess Engineering a optimalizáciu. Počas projektu boli popri procesoch spracované taktiež popisy pracovných miest zamestnancov. Súčasne pri týchto činnostiach  boli vyhotovené aj rôzne pravidlá a smernice, tak aby zodpovedali zákonným požiadavkám. Popri zákaznícky orientovaných kľúčových procesoch boli taktiež zadefinované podporné obchodné procesy ktoré  boli neustále vylepšované. V prípade ďalšej potreby  našej spoločnosti,  radi opäť využijeme služby firmy  Stepfor a.s.
Predstavenstvo, telekomunikačná spoločnosť (preklad)
 • Spolupráca a odborné rady Ing. Jána Cisárika boli prínosom pre našu firmu, práve vo fáze konsolidácii spoločnosti a k nastaveniu jej nového systému. Prvou výhodou bol pohľad na spoločnosť zvonku. Ďalším prínosom Ing. Jána Cisárika bolo nastavenie metodiky zmeny a cesta, ako túto symbiózu dosiahnuť. Prvým krokom je školenie manažmentu a zamestnancov, ktoré je zamerané na pochopenie celého systému. Po školení si manažment uvedomil, že cesta k stabilnej spoločnosti nie je zložitá. Dôležité je mať dobrú prípravu, dodržiavať postupnosť krokov, komplexnosť a orientáciu na cieľ. V tejto oblasti bol ing. Ján Cisárik veľký prínos pre manažment, pretože ukázal systematický prístup pri príprave uvedených zmien, ako aj konkrétne kroky, ktoré má manažment vykonať. Po školení Ing. Ján Cisárik spolupracoval pri implementácii zmien, pričom naša firma začala vykazovať lepšie výsledky vo všetkých oblastiach. Celkovo bola spolupráca s Ing. Jánom Cisárikom veľkou pomocou a prínosom pri príprave a realitzácii zmien nas ceste k cieľom spoločnosti, čo sa ukázalo už na jej prvých výsledkoch.
Konateľ, strojárska spoločnosť
 • Absolvoval som celodennú prednášku Ing. Jána Cisárika o pôsobení užitočných zmien vo firme. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to použiteľné len pre veľké firmy. Spôsob spracovania problematiky je veľmi kvalitný a pútavo pripravený a prednášaný. I drobnému podnikateľovi môže priniesť nový pohľad na spôsob riešenia problémov vo firme. Pohľad, ktorý mi priniesla prednáška Ing.Jána Cisárika mi pomohol lepšie si zatriediť našu vlastnú problematiku. Nový pohľad Change Managementu mi pomohol ešte lepšie si prehodnotiť naše systémy a aplikovať ich obratom do našej činnosti. Mne osobne sa páčila a zobral som si z nej veľa užitočných poznatkov.
Prezident zväzu,
 • Stretli sme sa s profesionálom, ktorý nám jednoduchým no veľmi jasným spôsobom ukázal, čo robíme v naších firmách dobre, na čom musíme popracovať a čo je veľmi zlé. Každou minútou strávenou s p. Cisárikom sa mi pred očami jasne zobrazovali chyby, ktoré robím, len som ich nevedel pomenovať, alebo som ich nechcel vidieť. Po jeho prednáške som pochopil, že je nutné naštartovať zmeny v mojej firme. A hlavne, že tie zmeny netreba len naštartovať, ale systém ktorý si vo firmách zavedieme, je nutné hlavne dodržiavať. Mám dojem, že po stretnutí s pánom Cisárikom prídem na slabiny vo firme, správne zanalyzujem problém ktorý mám, a nájdem riešenie tohto problému.
Konateľ, projektovanie a predaj materiálu
 • Pán Cisárik zvládol náročný program organizačne aj obsahovo výborne, bol hlavným motivátorom, pričom vhodne upriamil pozornosť manažmentu na systémový prístup, stratégiu, biznis plánovanie, ale aj na širšie zapojenie zamestnancov do procesov a zmien. Jednoznačne sa ukázalo kde sú najväčšie rezervy v činnosti organizácie, pričom na praktických príkladoch z praxe sme zistili, kde sú naše slabiny, ale aj príležitosti rastu a odlíšenia sa od konkurencie. Všetci prítomní vedúci pracovníci si uvedomili že základným predpokladom zvýšenia výkonnosti firiem sú efektívne usporiadané procesy, práca s ľuďmi a účinná komunikácia so zamestnancami a to nielen v administratíve, ale najmä v prevádzkach. Ukázalo sa, že tento jedinečný produkt (rýchle analýzy) p. Cisárika účastníkov workshopov mimoriadne zaujal. Diskusie boli otvorené, zaujímavé, ukázali sa i jednotlivé osobitosti každej organizácie. V priebehu konzultácií vznikali námety, ako napr. urýchliť plnenie niektorých identifikovaných oblastí. Celkový priebeh tzv. rýchlych analýz sme zhodnotili opätovne na hromadnom mítingu na ktorom sa zúčastnili všetci zainteresovaní Pán Cisárik sa v priebehu mítingu opätovne vracal k najdôležitejším aspektom zmien v riadení našich organizácií (pobočiek), pričom analyzoval aj rizikové modely a aspekty. Záverečná prezentácia p. Cisárika bola vo všetkých smeroch vynikajúca a vzbudila veľkú pozornosť účastníkov. Tento fakt bol dokumentovaný záverečným dotazníkom, kde hodnotenie konzultanta bolo ohodnotené najvyššou známkou. Projekt prezentovaný p. Cisárikom je jedinečný v tom, že praktické poznatky nadobudnuté v riadení viacerých podnikov vedel premietnúť do činnosti našej organizácie.
Člen predstavenstva, obchodný reťazec
 • Školenie malo široký záber, poskytlo zaujímavý pohľad na fungovanie medzinárodných spoločností. Po absolvovaní školenia bolo možné pozorovať obrat v myslení a chápaní novej situácie – iný uhol pohľadu na zmeny, posilnenie otvorenej komunikácie, zlepšenie súdržnosti tímu, prevzatie zodpovednosti za úlohy a prístup k ich plneniu s ohľadom úlohy ostatných oddelení. Spôsob výkladu bol netradičný, ale pútavý a dynamický, školiteľ si udržal pozornosť poslucháčov po celú dobu, čo je vzácne. Školenie určite odporúčame.
HR manager, medzinárodný výrobca potravín
 • Školenie pod vedením Ing. Cisárika bolo zaujímavým pohľadom na fungovanie spoločnosti z pohľadu tretej strany. Všeobecný pohľad spolu so zameraním sa na konkrétne procesy, činnosti, nastavenia konfrontovaný priamo, či nepriamo s dotknutými osobami umožnil sa zamyslieť sa nad fungujúcimi, či nefungujúcimi mechanizmami v spoločnosti. Boli nastolené otázky, ktoré nútia zamýšľať sa nad efektivitou súčasného usporiadania a zároveň hľadať také riešenia, ktoré by spoločnosť posúvali dopredu. Smerom k zamestnancom vidíme prínos zmysle väčšieho stotožnenia sa s problémami spoločnosti a možnosti verejne sa vyjadriť k jednotlivým nastoleným témam.
Člen predstavenstva, logistická spoločnosť

Galéria

Pre oboznámenie sa s problematikou Change Managementu je možné si pozrieť seriál piatich dielov, ktoré boli odvysielané na stanici TA3 v relácii Biznis. Každý diel bol venovaný problematike Change Managementu z iného uhlu pohľadu.

Ilustračné fotografie z jednotlivých udalostí

Kontakt

STEPFOR a.s.

Ferienčíkova 7
811 08 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35931094

Telefón: 0905 461 321

E-mail: sekretariat@stepfor.com / cisarik@stepfor.com